Dil Bağı Ameliyatı (Hipertrofik Lingual Frenulum Tedavisi)

Ankiloglossi Tedavisi Nasıl Yapılır?

Dil altı bağı ameliyatı - Dil bağı ameliyatı nasıl yapılır? - Dil bağı nasıl kesilir? - Dil bağı kesilmesi - Lingual frenektomi - Hipertrofik lingual frenulum plastiği

Dil Bağı Anne Karnındayken Ortaya Çıkar!

Dil yaklaşık 4 haftada gelişmeye başlar. Dil, kasların oksipital miyotomlardan göçünü indükleyen birinci, ikinci ve üçüncü faringeal kemerlerden kaynaklanır. Dilin ağız kısmının önünde ve her iki tarafında U şeklinde bir sulkus gelişir. Bu, dilin bağlı kaldığı dilsel frenulum bölgesi hariç, dilin özgür ve oldukça hareketli olmasını sağlar. Bu aşamadaki rahatsızlıklar dil bağına veya ankiloglossiye neden olur. Gebeliğin altıncı haftasında, medial nazal süreçler, zamanla burun ucuna, columella, prolabium, üst dudağın frenulumuna ve birincil damaka neden olan tek bir ortak yapı oluşturmak için birbirine yaklaşır. Dil gelişmeye devam ettikçe, frenulum hücreleri apoptoz geçirir, dilin ucundan uzaklaşır ve dilin hareketliliğini arttırır. Yani dil bağı dil ucundan geriye doğru gelişim esnasında uzaklaşmaktadır.

Dil Bağı Anne Karnındayken Ortaya Çıkar!
Görsel kaynağı: Frenulum of tongue - Wikipedia


Erken gebelikte (4 haftalıkken), lingual frenulum dilin ileri büyümesi için bir rehber görevi görür. Doğumdan sonra dilin ucu uzamaya devam eder ve frenulumun geri çekilmesi izlenimi verir, ancak gerçekte bu doğumdan bir süre önce devam etmektedir. Dili bağlı bazı bebeklerin frenulumlarının yaş ve büyüme ile "gerileceği" izlenimini veren şey budur. Gerçekte, dil genellikle frenulumun ötesinde büyür, ancak bazıları hafif kazalardan sonra gerilir ve / veya kopar (dil bağının kendiliğinden kması ya da yırtılması olasılığı oldukça nadirdir). Düzeltilmedikçe, birçoğu yaşam boyunca sorun yaratmaya devam etmektedir.

Dil Bağı Anatomisi

"Frenulum" Terminolojisi

Dil Bağı

Frenulum, bir organın veya parçanın hareketlerini sınırlayan küçük bir integument (deri) veya mukoza zarı katlaması için genel bir terimdir. Genital sistemle ilişkili birkaç anatomik frenula vardır, lingual frenulum dilin alt tarafı ile ilişkilidir. Lingual frenulumun kısa olması "Ankiloglossi" olarak adlandırılmaktadır. Lingual frenulum uzunluğu (kısa - uzun) ve yerleşme pozisyonu (ön-arka) konuşma bozukluklarına yol açabilir ve doğum sonrası beslenmeyi etkileyebilir. İlginç bir şekilde, ankiloglosisi olan bebeklerin emziren annelerde emzirmede birçok sorun yaratabildiği gösterilmiştir.

Frenulum uzunluğu 2 cm'den fazla olan çocuklar bu konuşma problemlerini göstermez (bu konuda daha ayrıntılı sınıflandırma kriterleri mevcut). Ankiloglosi, kısa frenulum için dilin hareket aralığını sınırlayan genel klinik terimdir, bu durum için çeşitli sınıflandırma sistemleri oluşturulmuştur.  Frenotomi, frenektomi ve frenuloplasti, ankiloglossiyi serbest bırakmak veya çıkarmak için ana cerrahi tedavi seçenekleridir.

Lingual Frenulum

Ağız tabanından dilin alt yüzeyine dikey olarak uzanan ince doku şeridine lingual frenulum denir. Dilin hareketini sınırlama eğilimindedir ve bazı insanlarda, konuşmaya müdahale edecek kadar kısadır. Lingual frenulumun cerrahi olarak serbestleştirilmesi doğumdan yetişkinliğe kadar gittikçe yaygınlaşan bir prosedür haline gelmiştir. Şaşırtıcı bir şekilde, yerinde dilli frenulumun detaylı anatomisi hiç tarif edilmemiştir ve frenulum morfolojisindeki bireysel değişkenlik için hiçbir anatomik temel önerilmemiştir. Lingual frenulum sıklıkla bağ dokusunun "kord" veya "submukozal bandı" olarak adlandırılır, ancak bu anatomik yapıyı destekleyecek bilimsel çalışmalar oldukça yenidir. Lingual frenulum, mandibula iç arkının etrafına yerleştirilen ve ağız tabanı boyunca diyafram benzeri bir yapı oluşturan bir fasya tabakasında orta hat katından oluşan dinamik bir yapıdır. Bu fasya, dilin ventral yüzeyinde bağ dokusu ile merkezi olarak kaynaşan oral mukozanın hemen altında bulunur. Dil altı bezleri ve submandibular kanallar fasiyal tabaka ile sarılır ve ön genioglossus lifleri altına asılır. Lingual sinir dalları, dilin ventral yüzeyinde yüzeysel olarak, fasyanın hemen derinliklerinde bulunur. Lingual frenulum ayrı bir orta hat yapısı değildir. Ağız tabanındaki fasyanın orta hat katının dinamik yükselmesi ile oluşur.

lingual frenektomi,dil bağı ameliyatı randevusu,dil bağı ne tür sorunlara yol açar?,Hipertrofik lingual frenulum plastiği,

Frenulumun tabanı, bir dizi tükürük bezi kanalına ev sahipliği yapan ağız tabanında "V" şeklinde bir doku kamburunu içerir. En büyük iki kanal, ortadaki dil frenulumun bağının hemen önündedir ve Wharton Kanalları olarak adlandırılır. Submandibular (submaksiller) ve dilaltı tükürük bezlerini boşaltırlar. Dil altı tükürük bezleri, Wharton kanallarının her iki yanındaki dokudaki bir dizi küçük kanaldan boşalır. Dil, frenulum tarafından ağız boşluğunun tabanına tutturulur. Yüzeysel damarlar, frenulumun tabanından geçer. Varlıkları normaldir, hasta yaşlandıkça daha belirgin hale gelir. Yeni yapıln çalışmalarda dil bağı anatomisi ön dil bağları ve arka dil bağları için ayrı ayrı vurgulanmıştır.

Sağlık çalışanları, hekimler ve ebeveynler “dil bağı” ifadesini duyduklarında, genellikle dilin ucunun ağız tabanına tutturulduğu sıkı bir ön dil bağı resmederler. Bu web sitesinde anterior ve posterior dil bağı (PTT) arasındaki farkı , anatomik sınıflamayı bulabilirsiniz, ancak haln arka dil bağının varlığı, tanısı ve belirtileri ile ilgili bu durum devam etmektedir. Konu ile ilgili olarak "Dr. Ghaheri" ye ait bir ifade "tıp uzmanlarından  en yaygın ifadelerden biri, “arka dil bağı yoktur”. İnsanların PTT'ye “inanmadığını” iddia etmelerinin en temel nedeni (sanki anatomik bir sorundan ziyade manevi bir mesele gibi) emzirme ve dil bağı ile ilişkisi hakkında çok az şey bilmeleri. Bu düşüncenin bir kısmı anatominin açık bir yanlış anlaşılmasından kaynaklanmaktadır (dil bağının bademcikler yakınındaki arka ağız boşluğunda olduğunu düşünürler). Diğerleri kavramı anlamıyor çünkü emzirme sırasında normal bebek dillerinin ne yaptığını bilmiyorlar (ultrason çalışmalarında gösterildiği gibi). Son olarak, çoğu tıbbi hizmet sağlayıcı, semptomları anormal anatomi ile ilişkilendirmelerini engelleyen uygun muayene tekniğini anlamamaktadır".

Dil bağı olarak da bilinen ankiloglossia, anormal derecede kısa bir lingual frenulum ile karakterize konjenital bir anomalidir; şiddetli olduğunda, dilin ucu alt kesici dişlerin ötesine çıkıntı yapamaz. Ek olarak, bebeklerde anormal derecede kısa bir frenulum, boğaz ve hasarlı meme uçları ve yetersiz beslemeler de dahil olmak üzere emzirme sorunlarına neden olabilir. Ortaya çıkan sorun emzirme, etkilenen bebeklerde daha yavaş kilo alımı ile sonuçlanır. İnferior labial frenulumun ve lingual frenulumun yokluğunun Ehlers-Danlos sendromunun klasik ve hipermobilite tipleri ile ilişkili olduğu bulunmuştur.

Kısa Dil Bağı İle İlişkili Sendromlar

Kısa bir lingual frenulum, ROR2 ile İlişkili Robinow Sendromu, Distrofik Epidermolizis Bullosa, Oral-Yüz-Dijital Sendrom Tip I, Opitz Sendromu (X-Bağlı Opitz G / BBB Sendromu), Woude sendromu ve Van der gibi bir dizi genetik sendromla da ilişkilidir.

Dil Bağı Embriyolojisi

Dil, intrauterin yaşamın dördüncü haftasında gelişmeye başlar. Birinci, ikinci, üçüncü ve dördüncü faringeal kemerler, dilin çeşitli bölümlerinin gelişmesine katkıda bulunur. Gelişme, tüberkülum içi olarak bilinen ilk faringeal arktan medial bir şişliğin büyümesi ile başlar. Yavaş yavaş, iki yanal lingual şişlik 5. haftada aynı kemerden büyümeye başlar. Lateral şişliklerin boyutu arttıkça, sonunda tüberkülum nesneyi birleştirir ve örtüşürler. Bu birleşme, dilin ön üçte ikisinin oluşumuna yol açar. Dilin bu bölgesini örten mukoza, ilk faringeal arktan köken aldığından; duyusal innervasyonunu V kranial sinirin (trigeminal sinir) mandibular dalından alır. Bu arada, ikinci, üçüncü ve dördüncü faringeal kemerlerin mezoderminden, hipobranşiyal eminence olarak bilinen başka bir medyan şişlik, dilin arka üçte birini geliştirmeye ve oluşturmaya başlar. Dilin bu bölgesini örten mukoza duyusal innervasyonunu IX kranial sinirden (glossoparingeal sinir) alır. Dilin arka kısmı, dördüncü faringeal arktan kaynaklanan üçüncü bir medyan şişlikten gelişir. Dilin bu bölgesi innervasyonlarını üstün laringeal sinirden alır. Dilin kasları ağırlıklı olarak oksipital somitlerden kaynaklanan miyoblastlardan türetilir. Palatoglossus kası haricinde XII kranial sinirden (hipoglossal sinir) innervasyonlarını alırlar. Dilin kasları ekstrinsik ve intrinsik kasları içerir. Ekstrinsik kaslar sayıca dörttür (genioglossus, palatoglossus, styloglossus ve hyoglossus) ve dile bitişik yapılardan kaynaklanır. Dilin her yöne hareket etmesini sağlarlar. Öte yandan, üstün boyuna, alt boyuna, dikey ve enine kasları içeren dört eşleştirilmiş intrinsik kasın kökleri ve dilin içine sokulması vardır. Dilin şeklini değiştirmekten sorumludurlar. Lingual epitelde tat tomurcuğu gelişiminin ilk işareti, gebeliğin 8. haftasında ortaya çıkar. Dokuzuncu ve on birinci gebelik haftaları arasında pek çok tat tomurcuğu primordia gelişir. On birinci ila on üçüncü postopulatuar hafta boyunca farklı hücre tiplerine ayrılırlar. Bu dönemde tat gözenekleri de gelişir. Dili oluşturan hücreler doğada hibrittir. Bağ dokusu bileşeni ve dilin damar sistemi, kranial nöral krest hücrelerinden (CNCC) türetilir. Bu hücreler dil tomurcuğu ve interstisyel bağ dokusunun oluşumunu başlatır. Dilin kas bileşenlerinin oluşumundan sorumlu olan miyoblastlar oksipital somitten kaynaklanır. Bu somitten hücreler dilin primordyumuna göç eder, böylece dildeki kas hücrelerini oluşturur.

Dil Bağı Ameliyatı (Hipertrofik Lingual Frenulum Tedavisi)
Dil, gebeliğin dördüncü haftasında birinci, ikinci ve üçüncü faringeal kemerlerden kaynaklanır. Bu aşamada, başlangıçta dilin tepesinde, lingual frenulumun yapıştığı bölge haricinde, yapının yanlamasına oluklar oluşturulur. Gelişim meydana geldikçe, frenulum hücreleri apoptoza uğrar ve lingual dorsumun medial bölgesine distal olarak göç etme eğilimindedir. Bu aşamada, hücre kontrolünde etkileşimler olabilir ve ankiloglossia durumunu belirleyen hücre göçü eksik olabilir veya hatta gerçekleşmeyebilir.

Dil gelişimi, memeli kasının hayatta kalmasından ve genişlemesinden ve dil miyogenezinde desen bilgisinden sorumlu olan Pax3, Pax7 ve Dlx geni gibi çeşitli genler arasındaki karmaşık etkileşime bağlıdır. Bazı çalışmalar TGF Beta ile sinyallemenin, dil morfogenezi sırasında miyojenik hücrelerin çoğalmasını açıkça kontrol ettiğini göstermiştir. Dilin moleküler düzeyde gelişimi, CNCC molekülleri ile miyojenik faktör 5 (Myf5), kaslara özgü düzenleyici faktör 4 (MRF4), miyoblast belirleme proteini (MyoD) ve miyojen gibi miyojenik düzenleyici faktörler arasındaki moleküler iletişimden etkilenir.

Dil Bağı Ameliyatı Hakkında

Dil bağı ameliyatı (lingual frenektomi) ya da hipertrofik lingual frenulum plastiği, dil bağının kesilerek dilin yeniden serbestleştirilmesi ameliyatıdır. Ufak bebeklerde genellikle lokal anestezi altında yapılabilmektedir. 

Daha büyük çocuklarda, damarsal ve kalın dil bağı olanlarda genel anestezi ve ameliyathane şartları gerekebilmektedir.

Dil bağı, dil altından geçen damar ve sinirler korunarak bistüri, makas, elektrokoter, thermal welding ya da lazer yardımı ile kesilebilir. Benzer makale linki >> Dil bağı tedavisi nasıl yapılır?

Dil altı bağı ameliyatı - Dil bağı ameliyatı nasıl yapılır? - Dil bağı nasıl kesilir? - Dil bağı kesilmesi - Lingual frenektomi - Hipertrofik lingual frenulum plastiği

Yukarıdaki dil bağı nedeniyle başvuran erişkin hastanın, dilinin ucundaki çatallanma, dil bağının görünümü ve dil bağı kesildikten sonra dilin rahatça ağız dışına çıkarılabildiği görülmektedir. Hasta işlem sonrası arka dişlerine de dil ucunu değdirebildiğini farketmiştir.

Dil bağı şikayeti ile getirilen yenidoğan hastalarımın hemen hepsinde, dil bağı ameliyatını poliklinik şartlarında yapmayı tercih ettim. Bunun nedenleri:

- Yenidoğan bebeklerdeki dil bağının damarlanmasının az olması ve ameliyat sonrası kanamanın pek gözlenmemesi
- İşlem süresinin çok kısa olması ve bu kadar kısa bir işlem için bebeklere anestezi verdirmek istemiş olmam
- Sadece lokal anestezik sprey sıkmak bile yeterli olabilir; çünkü iğne yapmanın ve ilaç enjeksiyonunun acısı birkaç sprey sonrası yapılan makas darbesinden daha fazla olabilir.

Geç tedavi uygulanan bebeklerde, dil bağına bağlı olarak sorunlar ortaya çıkmış olmasının yanında; genel anestezi altında işlem gereksinimi de olasıdır.

Emzirme sorunu olan ve dil bağına bağlı dil hareketlerinde kısıtlanma saptanan bebeklerde dil bağının fark edildiği anda kesilmesi Amerikan Pediatri Akademisi tarafından da önerilmektedir.

dil bagi uzatma dikişi - dil bağı kesilmesi - dil bağı ameliyatı

Yukarıda, dil bağı kesilen ve kesilme bölgesindeki tipik elmas şekilli mukozal sahanın karşılıklı dikilmesi (dil bağı uzatma dikişi) yapılan hastanın ameliyat öncesi ve sonrası görünümü mevcuttur. Ameliyat öncesi ağız açıkken üst diş arkasına dil uzunun zorlanarak değdirebildiği ve işlemden sonra dilin çok daha kolay yukarıya doğru kalkarak üst dişlerin arkasına değdirebildiği görülmektedir. 

dil bagi uzatma dikişi - dil bağı kesilmesi - dil bağı ameliyatı

Yukarıda, tip III ön dil bağı olan hastanın, dil bağı kesilmesi işlemi esnasında görülen elmas şekilli kesi alanı ve eriyebilir dikişlerle sütürasyon sonrası cerrahi saha görülmektedir. Sadece yüzeyel mukozal dikiş atılan hastanın, dil ucunun yukarıya doğru yeterli miktarda kalktığı görülmektedir.

Dil bağı ameliyatı nasıl yapılır - Dil bağı ameliyatı öncesi ve sonrası

Yukarıdaki fotoğrafta, Tip III ön dil bağı olan hastanın, ameliyat öncesi ve ameliyattan 1 hafta sonrası dil hareketleri görülmektedir. İşlemden 1 hafta sonra dil ucunun daha fazla yukarıya kalktığı ve dil ucundaki çatallanmanın azaldığı görülmektedir. Üzerine tıkladığınızda büyük boy halinde fotoğrafı inceleyebilirsiniz. Aynı hastanın ameliyat öncesi ve ameliyattan hemen sonrası videosunu, aşağıdaki videoda bulabilirsiniz (işlem lokal anestezi altında yapıldığından, dil ucu lokal anestezik ilacın etkisine bağlı olarak daha yuvarlak ve ödemli görülmektedir).


Dil bağı ameliyatı videoları - tedavi öncesi ve sonrası görüntüleri


Yukarıdaki videoda, ofis şartlarında dil bağı dokusunun çıkarılması (lingual frenektomi) operasyonu yapılan hastanın, dil bağı ameliyatı öncesi ve sonrası görülmektedir. İşlemden hemen sonra dil ucundaki rahatlama ve hareket artışı görülebilmektedir.


Yukarıdaki videoda, hastane şartlarında, sedasyon anestezisi altında, thermal welding cihazı ile dil bağı dokusunun çıkarılması (lingual frenektomi) operasyonu yapılan hastanın, dil bağı ameliyatı öncesi ve sonrası görülmektedir. İşlemden hemen sonra dil ucundaki rahatlama ve hareket artışı görülebilmektedir. Kendiliğinden eriyebilen özellikte dil altındaki dikişler görülmektedir.

Yetişkin Hasta Dil Bağı Ameliyatı Sonrası
Yukarıdaki fotoğrafta, hastanede ofis şartlarında lokal anestezi altında yapılan, yetişkin hastada dil bağı ameliyatı - frenektomi öncesi ve sonrası dil görünümü mevcuttur. Dilin altındaki beyaz renkte görünen dikişlerin hepsi kendiliğinden eriyebilen özellikteki dikiş materyalleridir. Çene altı tükürük bezinin kanallarına yakın olan kesi alanına bu dikişlerden atılmamıştır.

Dil Bağı Ameliyatı Hangi Durumlarda Gereklidir?

Bebeklerde dil bağı operasyonu endikasyonları

Bebeklerde dil bağı ameliyatı endikasyonları aşağıdaki şekilde sıralanabilir:
 • dilin ağız tabanına sabitlenmesi ve hareketliliğinde kısıtlanma olması nedeniyle yetersiz meme vakumlaması
 • yetersiz mandallanma (latching)
 • bebekte reflü, gaz yutma ve kolik ağrıların olması
 • dil şeklindeki değişiklikler
 • emzirme danışmanı ve çocuk doktorunun muayenesi sonrasında annelere verilen doğ emzirme eğitimi sonrasında düzelmeyen yukarıdaki bebeğe ait belirtileri olması ve bebekte yetersiz kilo alımı olması
Bu durumlarda dil muayenesi ve fonksiyonel dil kısıtlılığının belirlenmesi sonrasında dil bağı ameliyatı planlanabilmektedir.

Yetişkinlerde dil bağı operasyonu endikasyonları

Yetişkin hastalarda, öncelikle dil muayenesi yapılmalı ve dilde serbest dil alanı değerlendirilmesi, "Ferrés-Amat Fonksiyonel Dil Bağı Sınıflandırılması" ile fonksiyonel dil kısıtlılığının değerlendirilmesi gerekmektedir. Dil bağına bağlı olarak konuşurken netlik bozulması, ağız hijyeninde bozulma, dilde yapısal değişiklikler olan hastalara dil bağı operasyonu planlanabilmektedir. Erişkinlerde dil bağına bağlı "çatal dil", "kalp şeklinde dil", "v şeklinde dil" ya da "kenarları kabarık tas şeklinde dil" yapısı ortaya çıkmışsa; basit bir dil bağı ameliyatı sonrasında bunların ortadan kalkması ve dilin tamamen normal şekle gelmesi mümkün değildir. Ancak dil ucundaki çatallanmanın azalması ve dil ucunun yukarıya doğru daha bir şekilde kaldırılabilmesi ameliyat sonrasında fark edilebilir. 

Bebeklerde Dil Bağı Ameliyatı Hakkında


Dil bağı ameliyatı (lingual frenektomi), ya da hipertrofik lingual frenulum plastiği, dil bağının kesilerek dilin yeniden serbestleştirilmesi ameliyatıdır. Ufak bebeklerde genellikle lokal anestezi altında yapılabilmektedir. Daha büyük çocuklarda, damarsal ve kalın dil bağı olanlarda genel anestezi ve ameliyathane şartları gerekebilmektedir.

Dil bağı, dil altından geçen damar ve sinirler korunarak bistüri, makas, elektrokoter ya da lazer yardımı ile kesilebilir.

Dil bağı ameliyatı geciktirilen ve dili ağız tabanına bitişik pozisyonda kalan hastalarda dil bağı kesilmesinden sonra konuşma bozukluğu ve bazı kelimelerde zorlanma aylarca devam edebilmektedir.

Dil bağı olan çocuklar, özellikle konuşurken dilin, üst diş gerisi ve damağa değdirilmesinin gerektiği “d, n, l, r, t, z” harflerini söylerken zorlanmaktadırlar. 3 yaşında ve daha büyük, dil bağı nedeniyle dili ağız tabanına yapışık halde olan çocuklarda bu harflerin çıkartılmasındaki zorlanma ailelerin dikkatini çekebilir.

Aslında bu durum "uzun süreli kaslarını kullanması engellenen bir sporcunun, bu engel ortadan kalktıktan sonra kaslarını normal kullanabilmesi için belirli bir süreye ihtiyacı olması" şeklinde düşünülebilir.
Dil altı bağı geç kesilen ve ameliyat sonrası konuşma sorunu devam eden çocukların, dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından da takip edilmesi ve ailelerin yapılması gereken konuşma terapileri hakkında bilgilendirilmesi uygun olacaktır.

"Thermal Welding Cihazı İle Kansız Bıçaksız Dil Bağı Ameliyatı ve Ameliyat Sonrası" videosunu izleyebileceğiniz link >> www.dilbagiameliyati.com/2017/06/thermal-welding-cihazi-ile-kansiz-bicaksiz-dil-bagi-ameliyati.html

Dil bağı tedavisi tartışmalıdır. Bazı doktorlar ve emzirme danışmanları, bir yenidoğan hastaneden taburcu edilmeden önce bile hemen düzeltilmesini önerirken; diğerleri bekle-gör yaklaşımını tercih edebiliyor. Özellikle dil ve dudak bağlarının yeni sınıflandırma kriterlerine göre değerlendirilmesi, fonksiyonel dil bağı anketlerinin kullanılması ve yaygınlaştırılması, dil bağı konusunda sağlık hizmeti veren ekiplere özel eğtim verilmesi gerekebilmektedir. Dil bağı sorunlara neden olursa, bebekler, çocuklar veya yetişkinler için dil bağının cerrahi tedavisi gerekebilir. Cerrahi prosedürler arasında bir frenetomi (basit kesi), frenektomi (dil bağı dokusundan doku çıkarılması) veya frenuloplasti (dil bağının yeninden şekillendirilmesi) işlemleri bulunur.

Dil bağı ve çene eklemi sorunları, baş ve boyun kaslarının çalışması, ağız soluması ve ağız yapısı değişiklikleri, uyku apnesi ilişkisi çeşitli çalışmalarda vurgulanmıştır.

Dil Bağı Ameliyatının Etkisi Hemen Anlaşılır mı?


Dil bağı ameliyatı

Dil bağı ameliyatı yapıldığında çoğunlukla hastalar ameliyata bağlı dil hareketlerindeki rahatlamayı anında fark ederler. Yukarıdaki fotoğrafta görüldüğü gibi, dilin ucunu üst dişlerin arka tarafına değdiremediği ve dil bağı kesildikten sonra  dil ucunun öne ve yukarıya doğru daha fazla kaldırılabildiği görülmektedir.

Emzirme dönemindeki küçük bebeklerde anneler çoğunlukla işlemden yaklaşık 30 dk sonra bebeklerinin daha iyi memeyi emdiğini ve emerken terlemediğini fark edebilirler. Ancak dil altına lokal anestezik enjekte edilen bebeklerde ve büyük çocuklarda, dil ucundaki uyuşukluk hissi birkaç gün belirgin olabilmektedir. Sonrasındaki haftada dil altında acı hissedilebilmektedir. Bu nedenle emzirme sorun olan bebeklerde, dil bağı ameliyatının etkisini değerlendirebilmek için, yara yerinin tamamen iyileşmesi (3 hafta kadar sürüyor) ve yine bebeğin dilini kullanmayı, dalga şeklindeki dil hareketlerini öğrenmesinin beklenilmesi uygun olabilir.

Lazerle Dil Bağı Ameliyatının Diğer Yöntemlerle Karşılaştırılması


18. yüzyılda ebeler, dil frenulumlarını keskin tırnaklarıyla iki parçaya bölme işlemini uygulamışlardır. O zamanın doktorları da emzirme güçlüğü çeken bebekler için tavsiye etmeye başlamışlardır. Yüzyılı aşkın bir süredir, özellikle dil bağlarını serbest bırakmak için yivli bir çorba kaşığı şeklinde aletler geliştirilmiştir. Doktorlar on yıllar boyunca benzer cihazlar kullandı, ancak nüks yaygındı. Günümüzde, anormal bir frenulumun düzeltilmesi için çeşitli cerrahi teknikler tanımlanmıştır. Çocuklarda dil bağı teşhisi konulduktan sonra, klinisyenler bu hastaların tedavisi ile mücadele edebilir, çünkü cerrahi müdahalenin endikasyonu, zamanlaması ve tipi konusunda fikir birliği yoktur. Lingual frenulum muayenesinde dilin morfolojik ve fonksiyonel yönleri dikkate alınmalıdır. Değerlendirme, işlevin ameliyatla düzelebileceğini gösteriyorsa, dil bağına bağlı fonksiyonel sınırlamalar için cerrahi endikasyonu ortaya çıkmalıdır.

Dil bağı

Dil bağı veya ankiloglossi zayıf bir şekilde tanımlanmıştır ve kısa, kalın, fibröz veya sabit bir lingual frenulum anlamında kullanılmaktadır. Yunan tıbbında zaten operasyonel müdahaleler önerilmiştir. Orta Çağ'da, çiviyi frenulumu ayırmak için kullanan ebeler ile enstrüman kullanmalarına izin verilen cerrahlar arasında rekabet başlamıştır. Geçen yüzyıl boyunca, frenotomi için endikasyon geliştirilmiş ve gelişmiş beslenme tekniklerine geçmiştir. Müdahalenin yüksek sıklığına rağmen, farklı sağlık uzmanları grupları arasında tartışmalı bir konu olmaya devam eden yararına çok az araştırma yapılmıştır. Bu konu ile ilgili çok güzel bir bilimsel makale linki >> "Much ado about nothing: two millenia of controversy on tongue-tie - https://www.karger.com/Article/Abstract/235682"

Lazer le yapılan dil bağı operasyonlarında lazerin ısı etkisi ile kansız kesi yapılabilir ve aynı anda yeniden yapışma riski azalabilir.Bununla birlikte aynı ısı hasarına bağlı olarak duyusal sinir hasarı riski fazla olabilir ve özellikle ısı hasarı fazla olan lazerlerin kullanılması durumunda iyileşme süresi, hissedilen ağrı miktarı artabilmektedir. Ofis şartlarında lokal anestezik infiltrasyonu sonrasında dil bağındaki kesi alanı klemplendikten sonra makasla kesi yapılması kanamanın azalmasını sağlayabilir. Bunların dışında ayine kanama ve ısı hasarını azaltan Thermal Welding cihazı ile dil bağı ameliyatı yapılmasının ısı hasarı ve hissedilen ağrı miktarının azaltılmasında faydalı olabilir. Koter ve radyofrekans gibi çok fazla mukozal ısı hasarına neden olabilen cihazların kullanılması önerilen yöntemler arasında değildir.

"Surgical techniques for the treatment of ankyloglossia in children: A case series" isimli makalede, dil bağı ameliyatında kullanılan insizyonlar, dil bağı dokusunun çıkarılması (frenektomi) ve dil bağının basit kesisi (frenotomi) fotoğraflarını bulabilirsiniz. Makale linki >> https://www.researchgate.net/publication/263933168_Surgical_techniques_for_the_treatment_of_ankyloglossia_in_children_A_case_series

Dil Bağına Bağlı Uyku Problemleri, Çene Yapısında Etkilenme ve Ağız Solunumu Ortaya Çıkabilir mi?

Yapılan bilimsel çalışmalarda dilin orofasiyal gelişim ve büyümeden büyük ölçüde sorumlu olan önemli bir morfonksiyonel organ olduğu saptanmıştır Yani uykuda dilin pozisyonu, hava yolunun çapını ve şeklini ciddi değiştirebilir, yüz ve çene yapısı zamanla etkilenebilmeketdir. Ankiloglossi (dil bağı), yenidoğanlarda anormal emme yutma paternine ve bebeklerde anormal çiğneme hareketine; sıklıkla konuşma bozukluklarına yol açabilir. Anormal lingual frenum, yüksek ve dar palatal tonoz oluşumuna katkıda bulunan düşük dil pozisyonu ve dil itmesi ile sonuçlanabilir - uyku sırasında üst hava yolunun çökmesini destekleyen özelliklerden birimaloklüzyon, prognatizmdir - “harmonik yüzün bozulması”.

Ağız soluması uzun dönemde boğazda enfeksiyon ve yapı değişikliklerine neden olabilir. Ağız solunumu bademciklerin genişlemesinde bir faktör olabilir - üst hava yolu direncini artırır, boğazın arkasında mikro travmaya, iltihap ve bademcik büyümesine neden olur. Hipertrofik adenotonsiller, hava akışını engeller ve ağız solunumunu şiddetlendirir ve anormal orofasiyal büyümeye katkıda bulunur. Bu nedenle, dil bağı potansiyel olarak uyku düzensiz solunum (SDB) ve obstrüktif uyku apnesi (OSA) şeklinde bir kısır döngü oluşturur.

Dil Bağı İle Kısıtlanma, Baş ve Boyun Pozisyonunu Etkileyebilir!

Mandibula iç kısmından hyoid kemiğe kadar uzanan başlangıç ​​ve yerleştirme noktalarına sahip olan dil, servikal kaslara birçok miyofasyal ve kas bağlantısına sahiptir. … Ankiloglossia, suprahyoidlerin hiperaktivitesi ve başın ileri yer değiştirmesi ile ilişkilidir. Kısıtlı dil, solunum, emzirme, çiğneme ve yutma gibi işlevleri yerine getirmek için aksesuar kaslarının kullanılmasını gerektirir. Servikal kasların bu hiperaktivitesi, kasların kısalmasına neden olur ve ileri kafa duruşunu indükler.

Dil Bağı, Çene Ekleminin Çalışmasını da Etkileyebilir!

Dil bağı, temporomandibular eklemin (TMJ) düzgün çalışmasını etkileyebilir. Kısıtlamaların varlığında, kemikler yapısında değişikliğe yol açan hareketler telafi edicidir. Bu değişiklik, merkezi sinir sistemi için stres oluşturucu olan ilave konaklama ve tazminatlar gerektirir. Çene stabilitesine ulaşmak, orofasiyal miyofonksiyonel tedavinin (OMT) en önemli hedeflerinden biridir. Çene stabilitesi olmadan, uygun fonksiyon elde edilemeyebilir ve telafi ihtiyacı devreye girer.

Dil Bağı Uyku Apnesi Riskini Arttırabilir!

Ankiloglossi ile görülen anatomik değişiklikler, uyku sırasında daha yüksek çökme riski altında olan üst hava yolunun anormal anatomik desteğinin gelişmesine yol açar. Dil bağı ile büyüyen bebeklerde, dil arkasındaki hava yolu çapı azalabilmektedir.

Frenektomi Uyku Apnesinin Önlenmesine Nasıl Yardımcı Olabilir?

Dil bağı olması yani frenulum (dilin dibini ağız tabanına bağlayan doku bandı) çok kısa ve sıkı olduğunda sonuç olarak, dilin hareketi kısıtlanır. Bu durumu düzeltmek için yapılan cerrahiye frenektomi denir. Ebeveynler, durumu ve yoldaki potansiyel konuşma problemleri ile birlikte emziren yenidoğanların olası sorunlarına nasıl yol açabileceğini biliyor olabilirler. Ancak yakın zamanda yapılan çalışmalar dil ilişkilerini obstrüktif uyku apnesi (OSA) için bir risk faktörü olarak tanımlamıştır.

Dil Bağları Uyku Apnesine Nasıl Neden Olabilir?

Dil Bağı Uyku Apnesine Neden Olabiliyor!

Dilin normal pozisyonu, emme, yutma ve çiğneme gibi oral fonksiyonlar sırasında damakta yüksek yerleştirilmelidir. Bununla birlikte, dil kısıtlandığında (veya "bağlı olduğunda"), bu işlevler de sınırlandırılır ve dil, damak gelişimine, orta yüz gelişimindeki eksikliklere ve alt çenenin orantısız büyümesine neden olabilecek alçaltılmış bir pozisyonda kalır. Bu olayların kombinasyonu, uyku sırasında çökmeye daha yatkın olan daha küçük bir hava yolunun gelişmesiyle sonuçlanır. Sonuç olarak, değişmiş burun solunumu ve rahatsızlığı zamanla yavaşça ortaya çıkar ve yetişkinliğe ilerleyen kötüleşir, daha sonra uyku apnesinin gelişme şansını arttırır. Bu konu ile ilgili ayrıntılı bilgiler bulabileceğiniz link >> Çocuklarda Tedavi Edilmeyen Kısa Dil Bağı, İlerleyen Yaşlarda Uyku Apnesi Sendromuna Yatkınlığa Neden Olabiliyor!

Emzirme Güçlüğü İçin Frenetomi ve Dudak Bağı Kesilmesi Etkinliğini İnceleyen Daha Çok Bilimsel Çalışmaya İhtiyaç Var!


Her dil bağı ve dudak bağı olan bebekte emzirme güçlüğü ortaya çıkmadığı gibi; her emzirme sorunu yaşayan bebekte dil bağı ve dudak bağı bulunması şart değildir. Dil bağı ve dudak bağına bağlı semptomları bulunmayan hastalarda, bu yapılarak ait ameliyatların planlanması doğru değildir. Özellikle dil kısıtlanması belirtileri ve dil bağının yapmış olduğu fonksiyonel kısıtlanma miktarını ölçen çeşitli anket ve skalalar bulunmaktadır. Örneğin Tip 3 ön dil bağı olan bebeklerde ve yetişkinlerde çok fazla dil kısıtlanması ve beliti bulunmayabilmektedir. Özellikle dil bağı ameliyatı için başvuran hastaların, bebeklerde konuyla ilgilenen bir çocuk doktoru ya da emzirme danışmanından bilgi almaları ve bebeğin mevcut emme - beslenme sorunlarının, gaz yutma, reflü, annede meme ucu hasarı ve diğer ilişkili semptomların düzelmemesi durumunda muayene sonrasında dil bağı ya da dudak bağı operasyonunun kararının verilmesi uygundur.


Yukarıdaki videoda görüldüğü gibi bebeğin memedeki areola bölgesine ağzını tam oturtmak yerine daha uçta meme ucuna ağzını yerleştirmesi sonucunda, memeyi yetersiz vakumlama ve meme ucunu ısırma gibi belirtiler ortaya çıkabilmektedir. Dil bağı olan bebeklerde, ağız içerisine tek parmak sokularak yapılan "emme ve vakumlama değerlendirilmesinde", normal bebeklerdeki dilde görülen dalga hareketi yerine, dil ve üst damak ile "kapı kıstırması şeklinde" bölgesel baskı yaptığı görülmektedir.

Gereksiz Dil Bağı Ameliyatları Hakkında


Birkaç bilimsel çalışmada, multidisipliner bir beslenme değerlendirmesinin ankiloglossia ile ilişkili emzirme güçlüğü nedeniyle anılan birçok bebekte cerrahi müdahale ihtiyacını azaltabileceğini göstermiştir. Araştırmacıların sonuçlarının geniş kapsamlı sonuçları vardır. Frenotomi insidansındaki büyük artışın, emzirmede uzmanlığa sahip sevk kaynakları arasında bile yenidoğanların beslenme güçlüğünün etyolojisini belirlemek için değerlendirme önlemlerini aştığını ileri sürüyorlar. Bu nedenle, uygun olmayan seçilmiş hastalarda birçok frenotomi sunulabilir ve uygulanabilir. Sonuçları, kapsamlı bir değerlendirme ile lingual frenotomiye aday olan birçok bebeğin aynı zamanda dudak bağı ameliyatından da yararlanabileceği bildirilmiştir. Özellikle Avustralya, Yeni Zelanda ve diğer birkaç ülkede artan dil bağı ameliyatı sayılarının değerlendirildiği çalışmalarda dil bağı ameliyatı yapılan hastaların %60' ının gereksiz olduğu vurgulanmıştır. Dili ağız tabanına bağlayan doku olan lingual frenulum, dilin hareketini kısıtlayan çok sıkı olduğunda bebekler için ameliyat gerekli olabileceği bildirilmiştir. İşte bu noktada yenidoğan bölümü ve doğumhane şartlarında çalışan sağlık çalışanları ve hekimlere yönelik dil kısıtlılığının nasıl değerlendirilebileceği konusunda bilgilendirme yapılması uygundur. 

"Gereksiz Dil Bağı ve Dudak Bağı Ameliyatları" İle İlgili Yayınlanan Bilimsel Çalışmalar Hakkında Dr.Murat Enöz AnlatıyorKonu ile ilgili kaynak olarak okuyabileceğiniz makale linkleri >> 

"TABBY" Resimli Dil Bağı Değerlendirme Aracı Yayınlandı!

Gereksiz dil bağı ameliyatlarından kaçınılması ve bebeklerde dil fonksiyonlarındaki etkilenmenin doğru değerlendirilmesi amacıyla önceden yayınladığım "Bristol Dil Değerlendirme Aracı (BTAT)" ve "Hazelbaker Dil Bağı Değerlendirme Skalası - HATLFF" ' den sonra, TABBY (The Tongue-tie and Breastfed Babies)" resimli dil değerlendirme aracı yayınlandı.

Dil bağı


Hangi bebeklerin frenotomi ile tedavi edilmesi gerektiği konusunda tartışmalar devam etmektedir. Dil bağının şiddetinin açık ve basit bir değerlendirmesi olan Bristol Dil Değerlendirme Aracı (BTAT), dünya çapında kullanılmaktadır ve farklı dillere çevrilmiştir. Dil bağı olan bebeklerin tutarlı değerlendirmesine yardımcı olmak ve bunu geliştirmek için BTAT'ın basit bir resimli şekli oluşturulmuş. TABBY aracı, bebek dilinin görünümünü, diş etine yapışmasını ve dil hareketliliğinin sınırlarını gösteren 12 görüntüden oluşur. TABBY aracı, 0'dan maksimum 8'e kadar puanlanmaktadır. 8 puanının normal dil işlevini gösterdiği; 6 veya 7 sınır çizgisi olarak kabul edilebilirken ve 5 veya altı dil fonksiyonlarında bir bozulma olduğunu gösterir. Frenotomi için bebek seçimi ek bir emzirme değerlendirmesi gerektiriyordu, ancak tetkiklerde 4 veya daha az puanı olan tüm bebeklerin ebeveynlerinin rızasını takiben bir frenotomi yapılabileceği ilgili kaynakta vurgulanmış. Aslında resme bakıldığında dil yapısında etkilenme olan ve dili ağzı dışına çıkaramayan bebeklerin dil bağı ameliyatına uygun aday oldukları anlaşılabilir. Bu bebeklerde TABBY skalasındaki puanların düşük olduğu görülmektedir. Sadece bu skalayla değil; aynı zamanda bebeklerin ayrıntılı bir emzirme değerlendirilmesinin de yapılması uygundur. Düşük skala puanı ile birlikte dil bağı belirtileri olan bebeklerin cerrahi aday olarak belirlenmesi uygundur.

Dil Bağı Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler

Bebeklerde Dil Bağı Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler ve Uyarılar

Dil Bağı Masajı


Bebeklerde dil bağı kesilmesi sonrasında size dil bağı masajının nasıl yapılacağı Dr.Murat Enöz tarafından ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Yine www.dilbagiameliyati.com web sitesi içerisinde "dil bağı masajı" ve "dudak bağı masajı" şeklinde arama yaptırarak ilgili masaj videoalarını bulabilirsiniz. Günde 4 sefer, 30 saniye süren dil bağı masajı 6 haftaya kadar önerilebilir.

Bebeklerde Dil Bağı Kesilmesinden Sonra İyileşme


Dil altına yapılan kesi sonrasında, ofis şartlarında genelde dikiş atılmazken, hastane şartlarında kendiliğinden birkaç hafta içerisinde eriyebilen dikiş atılmaktadır. Genellikle kesi yeri ilk 1-2 hafta beyazımsı iyileşme dokusu ile kaplanır ve 3. haftadan sonra pembemsi renkte  normal ağız içi mukozası ile kaplanmaktadır. 

Bebeklerde Dil Bağı Kesilmesinden Sonra Ağrı Kesici Kullanılması Gerekir mi?


Dil bağı kesildikten sonra, ilk hafta daha fazla olmak üzere kesi bölgesinde ağrı hissedilebilir. Buna bağlı meme reddi de görebilmektedir. Kesi yerine dondurulmuş anne sütü temas ettirilebilir, ağızdan düşük doz parasetamol içeren şuruplar özellikle ilk hafta kullanılabilmektedir. Ağız içi aftlar ve yaralar için kullanılan birçok lokal ilaç 6 yaş altında kullanılması önerilmemektedir.

Bebeklerde Dil Bağı Ameliyatı Sonrası Meme Reddi


Bebeklerde dil bağı hangi durumlarda kesilmelidir?,lingual frenektomi,dil bağı ameliyatı randevusu,dil bağı ne tür sorunlara yol açar?,Hipertrofik lingual frenulum plastiği,
Özellikle araka dil bağı gibi kalın dil bağlarında kesi sonrasında hissedilebilen ağrı miktarı fazla olabilir. Dil bağı operasyonundan sonraki ilk hafta meme reddi olasılığı en fazladır. Bu dönemde, bebeklerde kaşıkla besleme ya da finger feeding şeklinde besleme yapılabilmektedir. 3 hafta tamamlandıktan sonra meme emme performansında artış olabilir ve genellikle 6 hafta tamamlandıktan sonra meme emme performansı üzerine etki belirginleşebilmektedir.

Bebeklerde Dil Bağı Ameliyatı, Meme Emme Performasını Tamamen Normal Hale Getiremeyebilir!


Dil bağı operasyonu bebeklerde, meme emme sorununu garantili bir şekilde çözemeyebilir. Bunun nedenleri:
 • dil bağı anne karnında ortaya çıkar ve dildeki yapısal değişiklik (dil bağının yerleşim yerine ve gerginliğine göre değişir) anne karnında ortaya çıkmaya başlar. Bebeklerde dil bağının erken dönmede kesilmesi bu yapısal değişikliklerin daha fazla belirginleşmesini önleyebilir ancak, doğduğunda dil yapısı etkilenmiş olan bebeklerde dil bağı ameliyatı sonrası bütün bu değişikliklerin normalleşmeyebilir (örneğin dilinin ucu kısa ve çatallı olan, geniş dil yapısı olan bebeklerde kesi sonrası tüm bu değişikliklerin düzelmesi beklenmeyebilir)
 • anne sütünü bebeklerin uygun şekilde emebilmesi ve beslenebilmesi için, dilde dalga tarzı hareketin olması ve sütü devamlı yutağa doğru hareket ettirebilmesi, aynı anda meme ucuna dokunarak ağız içerisine vakumla süt çekebilmesi gerekmektedir. Yani basit bir eklem hareketi değil; öğrenilmesi gereken "motor koordine hareket" tir. Özellikle meme reddi uzun süredir yaşamış olan ve biberon gibi (musluk şeklinde ağız içi kas aktivitesine çok ihtiyaç duyulmadan, direk sütü ağız içerisine akıtan bir) sistemle bebeğin beslenmesi durumunda, bebeklerin en kolay ve rahat beslenme şeklini seçmeleri ve bunun yanında yetersiz vakumlanan ve boşaltılan anne memesindeki sütün azalması sonucunda bebeğin tamamen meme dışı beslenme yolunu seçmesi olasıdır.
 • özellikle arka dil bağı olan bebeklerde kalın yapıdaki dil bağının kesilmesi sonrasında hem hissedilen ağrı miktarının ön dil bağlarına göre daha fazla olması hem de yeniden yapışma olasılığının fazla olması nedeniyle ameliyat sonrasında meme emme performansı artışı daha az olabilir.

Dil Bağı Olan Çocuklarda Çiğneme ve Yutma Alışkanlıkları Değişebilir

Dil bağı olan çocuklar genellikle yavaş çiğneyen yiyiciler veya yetersiz çiğneyen, yumuşak yiyecekleri tercih eden veya yemek yerken aerofaji - hava yutma ortaya çıkan, hızlı ve düzensiz yiyiciler olmaya devam ederler. Dişleri ve dudaklarını dil ile temizleyememe yaygındır ve dil bağı olan yetişkinlerde bile bu alışkanlıklar devam edebilir. Yetişkinler, nadiren yetersiz beslenmesine rağmen, genellikle sosyal bir engel olabilecek kabul edilebilir gıdalar yelpazesinde önemli ölçüde sınırlıdır.

Yetişkinlerde Dil Bağı Ameliyatı Sonrasında Yapılması Gerekenler ve Uyarılar

Dil Bağı Egzersizi


Bebeklerde dil bağı kesilmesi sonrasında size dil bağı egzersizlerinin nasıl yapılacağı Dr.Murat Enöz tarafından ayrıntılı olarak anlatılacaktır. Yine www.dilbagiameliyati.com/2018/03/dil-bagi-ameliyati-sonrasinda-eriskinlerde-yapilmasi-gereken-egzersizler.html linkinde bu dil egzersizleri videosunu izleyebilirsiniz. Günde 4 sefer, 2 ay ve daha uzun süreli bu egzersizler yapılabilmektedir.

Yetişkinlerde Dil Bağı Kesilmesinden Sonra İyileşme


Dil altına yapılan kesi sonrasında, ofis şartlarında ve hastane şartlarında da yapılsa kendiliğinden birkaç hafta içerisinde eriyebilen dikiş atılmaktadır. Genellikle kesi yeri ilk 1-2 hafta beyazımsı iyileşme dokusu ile kaplanır ve 3. haftadan sonra pembemsi renkte  normal ağız içi mukozası ile kaplanmaktadır. 

Yetişkinlerde Dil Bağı Kesilmesinden Sonra Ağrı Kesici ve Lokal İyileştirici İlaçların Kullanılması Gerekir mi?


Dil bağı kesildikten sonra, ilk hafta daha fazla olmak üzere kesi bölgesinde ağrı hissedilebilir. Buna bağlı meme reddi de görebilmektedir. Yine lokal anestezik enjeksiyonuna bağlı birkaç gün süren dil ucunda uyuşukluk görülebilir. Ağızdan parasetamol içeren tabletler ve lokal antiseptik, epitelizan özellikle ilaçlar özellikle ilk hafta kullanılabilmektedir. Ağız içi aftlar ve yaralar için kullanılan birçok lokal ilaç bulunmaktadır, bunun yanında bal ya da süzme bal da temas ettirilebilmektedir.

Yetişkinlerde Dil Bağı Kesilmesinden Sonra Beslenme


Dil bağı kesildikten sonra, özellikle ilk 2 hafta ağızdan çok sert, sıcak, baharatlı ve tuzlu gıdaların tüketilmemesi uygundur. Sedasyon anestezisi verilen hastalarda işlemden 2 saat sonra ağızdan beslenme başlatılabilirken, lokal anestezi altında işlem yapılan hastalar işlemden 20-30 dakika sonra ağızdan beslenebilir.

Yetişkinlerde Bağı Kesilmesinden Sonra Dil Ucunda Uyuşukluk


Dil bağına lokal anestezik enjeksiyonu sonrasında birkaç gün süren dil ucunda uyuşukluk görülebilir. İşlemden hemen sonra anestezik ilacın asimetrik dağılımı sonrasında dil ucunda asimetrik ve şiş görünüm fark edilebilir.

Yetişkinlerde Dil Bağı Ne Tür Sorunlara Neden Olabilir?


Yetişkinlerde yetersiz dil hareketliliği nedeniyle dil bağına bağlı olarak konuşma ile ilgili zorluklar, sosyal durumlar, benlik saygısı, çalışma ortamı ve diş sağlığı ile ilgili sorunlar yer almaktadır. Aslında bu sorunları olan ve tedavi edilmemiş dil bağı olan hastalarda, dil bağı sonuçlarının zamanla azalmadığı görülür - bunun yerine zaman geçtikçe daha fazla zorluk yaşanabilmektedir (dil bağını kendiliğinden yırtılma olasılığı çok düşüktür)

Dil bağı olan bir yetişkinlerin karşılaşabileceği özel zorluklar şunlardır:
 • Ağzın açılması ve dilin yukarıya elevasyonundaki kısıtlanma, konuşma ve yeme alışkanlıklarını büyük ölçüde etkiler.
 • Hızlı konuşmada ve sert ünsüz harfleri içeren kelimeleri söylerken netlik bozulması ya da zorlanma olması
 • Hızlı / yüksek / yumuşak konuşurken net bir şekilde konuşamama
 • Orta miktarda alkol aldıktan sonra konuşmakta zorluk
 • Çenede açılıp kapanırken klik sesi gelmesi (clicky jaws)
 • Çenelerde ağrı
 • Migren
 • Alt çenelerin çıkıntısı, alt prognatizm.
 • Çalışma ortamında konsantrasyon sorunları.
 • Sosyal durumlar, dışarıda yemek yeme, öpüşme, ilişkiler üzerindeki etkiler
 • Diş sağlığı, diş etlerinde iltihaplanma eğilimi ve diş dolgusu ve diş çekimi ihtiyacında artış
 • Kişisel görünüm hakkında hassasiyet
 • Stresin yükselmesine neden olan duygusal faktörler
 • Yaşlılarda dil bağı genellikle takma dişi yerinde tutmayı zorlaştırır.

Dil Bağının Çocukluktan Yetişkinlik Dönemine Kadar Ortaya Çıkabilen Kozmetik Etkileri

İlk önce dil bağlı bir yenidoğanı gözlemlenirken, dil yapısının kozmetik görünümü öne çıkacaktır. Dil orta hatta kalp şeklinde bir görünümle küçük, yuvarlak ve girintili görünebilir. Eğer frenum dil sınırına ulaşmazsa, dilin işlevi hala önemli ölçüde bozulmasına rağmen, bu tipik kalp şekli belirgin olmayabilir.

Çocuk büyüdükçe, görünüm değişir ve dil, kare, bifid veya kalınlaşmış ve ağız için çok büyük görünebilir, böylece yanlarda kıvrılır. Bağın kendisi ince elastik bir zardan kalınlaşmış, beyaz elastik olmayan bir dokuya kadar değişebilir. Dil bağı veya frenum çentiklenmeye neden olan lingual marja kadar uzanabilir veya kesici dişlere doğru uzanan ve aktivite sırasında rahatsızlığa veya gerçek ağrıya neden olan bir bağ şeklinde ağız tabanı boyunca yayılabilir.

Konuşma sırasında yutmanın yetersiz koordinasyonu nedeniyle tükürük bolluğu hem görsel hem de denetleyici olarak belirginleşir. Ağızdan nefes alma, aerofaji ve ileri dil pozisyonu alışkanlıkları yerleşir ve genç veya yetişkin kişide kolayca fark edilir ve daha az mazur görülür. Dil bağı ve dilin görünümü, çocuk büyüdükçe genellikle daha belirgin hale gelir.

Dil Bağının Bağlı Ağız Hijyeni ve Diş Sağlığı Üzerine Etkileri

Lingual hareketlilikteki kısıtlamalar veya alışılmış yanlış dil duruşu nedeniyle ağız ve diş hijyeninin zayıf olması, genellikle dağınık yeme alışkanlıklarına eşlik eder, dişlerde ve dudaklarda kalan yiyecek artıkları diş çürüğüne neden olabilir. Yaygın olarak, tükürük bolluğu hasta tarafından farklı şekillerde ele alınır. Küçük çocuklarda bolca tükürük üretimi görülse de, yaşlı hastalar konuşma sırasında oral açıklığı küçük tutarak, kelimelerin uzunluğunu azaltarak veya yüksek sesle konuşmaya çalışarak konuşma sırasında tükürük sıçraması riskini azaltabilirler. Konuşma sırasında tükürüğün istemsiz sıçraması, bazen hastalarda sık ve utandıracak bir olay gibi değerlendirilebilir.

Yutma sırasında ön dişlerde dilin baskısı veya alışılmadık derecede geniş bir dil nedeniyle yan dişlerde basınç olması nedeniyle oluşan malokluzyonlar için ortodontik tedavi gerekebilir.

Dil Bağı Konuşmayı Nasıl Etikler?

Dil bağının gerim şiddeti ve yerleşimine göre değişen hastalardaki sınırlı bir lingual hareket aralığı bulunmaktadır. Konvansiyonel yollarla düzeltilmesi zor olan konuşma problemleri oluşabilir, çünkü doğru konuşma hareketlerini ezberleyemeyebilirler veya her zaman bunları başardıklarından emin olamayabilirler. Yetişkinler seslerle ilgili zorluklarını maskeleyen konuşma yöntemleri geliştirir.

Hem yetişkinler hem de çocuklar genellikle küçük bir oral diyaframla (ağız açıklığı ile) konuşmaya çalışırlar, böylece ünsüzleri telaffuz etmek için gerekli olan dilsel temasları yapabilirler; diğerleri yavaş, yumuşak veya yüksek sesle konuşur. Yürümeye başlayan çocuk aşamasını geçen neredeyse tüm hastalar dillerinin yapamayacağı hareketlerin farkındadır. Dilde bağlı bir insanın hızlı konuşmada netlik neredeyse her zaman bozulabilmektedir..

Dil bağının zorlaştırdığı hareketler hastadan hastaya değişebilir, ancak bazı hareketlerin - üst dişlere lingual yükselme ve yatay lingual çıkıntı gibi - bazı hareketlerin zemindeki sıkı lingual frenumun çekilmesi nedeniyle elde edilmesi zor veya imkansızdır. Diğer hareketler (artikülatör veya konuşmayla ilgisiz) sadece optimal koşullar altında (dikkatli konuşma sırasında, uzun süreli konuşma terapisinden sonra, konsantre olduğunda ve yavaş konuşurken) elde edilebilir. Bu nedenle, dil bağı olan birçok kişinin, hareket değişikliklerini benimseyerek sınırlı dil hareketliliğini telafi etmeyi öğrendikleri görülmektedir. Bunlar genellikle göze çarpmayan veya verimsiz oldukları için nadiren başarılıdır.

Dil Bağı Ameliyatı Sonrası Konuşma Terapisi Gerekir mi?

Dil bağı ameliyatı geciktirilen ve dili ağız tabanına bitişik pozisyonda kalan hastalarda dil bağı kesilmesinden sonra konuşma bozukluğu (konuşma seslerinin eksik ya da yanlış üretilmesine) ve bazı kelimelerde zorlanma aylarca devam edebilmektedir.

Dil bağı olan çocuklar, özellikle konuşurken dilin, üst diş gerisi ve damağa değdirilmesinin gerektiği “d, n, l, r, t, z” harflerini söylerken zorlanmaktadırlar. 3 yaşında ve daha büyük, dil bağı nedeniyle dili ağız tabanına yapışık halde olan çocuklarda bu harflerin çıkartılmasındaki zorlanma ailelerin dikkatini çekebilir.

Aslında bu durum "uzun süreli kaslarını kullanması engellenen bir sporcunun, bu engel ortadan kalktıktan sonra kaslarını  normal kullanabilmesi için belirli bir süreye ihtiyacı olması" şeklinde düşünülebilir.

Dil altı bağı geç kesilen ve ameliyat sonrası konuşma sorunu devam eden çocukların, dil ve konuşma bozuklukları uzmanı tarafından da takip edilmesi ve ailelerin yapılması gereken konuşma terapileri hakkında bilgilendirilmesi uygun olacaktır. Yurt dışında ağız içi kas terapistleri (miyofonksiyonel terapistler) de dil kaslarının normal çalışması için işlem sonrasında görev alabilmektedirler.

Dil Bağı Ameliyatının Riskleri

Dil bağı, dilin alt kısmı ve ağız tabanı arasında yer almaktadır. Dil bağının alt kısmında çene altı tükürük bezlerinin açılma kanalları, damarlar ve sinirler mevcuttur. Dil bağının yapıştığı dilin alt kısmında ise damarsal yapılar ve dilin kas dokusu mevcuttur. Dil bağı ameliyatı esnasında bu yapılar zarar görebilir. Bu riskler deneyimli ellerde oldukça nadir  görülse de; tüm cerrahi işlemlerin kendilerine özgü risklerinin bulunabileceği unutulmamalıdır.

Dil Bağı

Dil bağı ameliyatının olası riskleri ve komplikasyonları:

- Kanama

- Dil altında ülser

- Enfeksiyon

- Dilde hasar ortaya çıkması

- Dil ucunun his sinirlerinde harabiyet

- Tükürük bezi kalanlarında harabiyet

Dil bağı operasyonunun olası komplikasyonları ve riskleri ile ilgili oldukça ayrıntılı olarak yazdığım "Dil Bağı Ameliyatının Riskleri, Uyarılar ve Önlemler" isimli makale linkine tıklayabilirsiniz.


Kaynaklar:

- Guilleminault C, Akhtar F. Pediatric sleep-disordered breathing: New evidence on its development. Sleep Med Rev. 2015;24:46-56. doi: 10.1016/j.smrv.2014.11.008. Epub 2014 Dec 4.
- Kim JH, Guilleminault C. The nasomaxillary complex, the mandible, and sleep-disordered breathing. Sleep Breath. 2011;15(2):185-93. doi: 10.1007/s11325-011-0504-2. Epub 2011 Mar 11.
- Hazelbaker A. Tongue-tie: Morphogenesis, Impact, Assessment and Treatment. Columbus, OH: Aidan and Eva Press; 2010.

Aşağıdaki YouTube Playlist Video grubunda dil bağı ameliyatları ve sonrasını içeren videoları bulabilirsiniz.
Dr. Murat Enöz
KBB & BBC Uzmanı (MD, Otorhinolaryngology, Head and Neck Surgeon - ENT Doctor in Istanbul)

Muayenehane (Private Office):
Adres (Address): İncirli Cad., No:41, Kat:4, Dilek Pastanesi Üstü (Dilek Patisserie Building), Posta kodu: 34147, Bakırköy - İstanbul
Randevu Tel (Appointment Phone): 0212 561 00 52
Cep tel (Mobile phone): (+90) 533 6550199
Fax: (+90) 212 542 74 47

Yorumlar